< meta name = " seoceros " content = " noindex ">.

 

Google+
jak wprowadziæ czasowe zwolnienie ze sk³adki na FP i FG¦P?
Jak wprowadziæ czasowe zwolnienie ze sk³adki na F.P. i FG¦P?
   


ik_umowy Opcja g³ówna: Kadry Klawisz:

kadry


Przepisy

Od 1.07.2009 r. w ¿ycie wesz³y zmiany prawne zwalniaj±ce pracodawcê z obowi±zku p³acenia na Fundusz Pracy i FG¦P, dla niektórej grupy pracowników.

Tre¶ci ustaw:
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z pó¼n. zm.)
 • Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalno¶ci pracodawcy (Dz. U. nr 158, poz. 1121 z pó¼n. zm.).

Zwolnienie z op³acania Funduszu Pracy i FG¦P osób powy¿ej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mê¿czy¼ni)

Pracownikom, którzy osi±gnêli wiek gwarantuj±cy im zwolnienie z odprowadzania sk³adek na FP - kobiety 55 lat, mê¿czyzni 60 lat, program automatycznie przyznaje zwolnienie z p³acenia w\w sk³adek - i podczas wype³niania listy p³ac nie nalicza FP oraz FGSP.

Nale¿y jednak pamiêtaæ o uzupe³nieniu pozosta³ych danych:
 1. Niezbêdne jest wpisanie w danych identyfikacyjnych pracownika daty urodzenia - opcja Pracownicy pole data urodzenia (zaznaczone na czerwono na rys. dane pracownika). Je¿eli data nie jest wype³niona - opcja sprawdzania wieku jest wy³±czona.
 2. W przypadku gdy w danych pracownika nie zosta³a podana jego p³eæ, program domy¶lnie przyjmuje, ¿e wiek zwolnienia z op³acania sk³adek na FP to 60 lat.
 3. W przypadku kobiet powy¿ej 55 roku ¿ycia niezbêdne jest wiêc wpisanie w opcji Pracownicy w polu p³eæ literkê " K ".
Zestawienie pozwalaj±ce na sprawdzenie wprowadzenia dat urodzenia oraz p³ci - mo¿liwe jest np. w opcji kadry - wydruki - rejestry kadrowe.

Zwolnienie czasowe z op³acania Funduszu Pracy i FG¦P

 1. Wej¶æ do opcji Kadry - umowy o pracê.
 2. Nacisn±æ klawisz dopisz lub w przypadku, kiedy zg³oszenie by³o ju¿ sporz±dzane nale¿y wybraæ t± pozycjê i nacisn±æ edycja.
 3. Pojawia siê okienko do wpisywania umów.
 4. W polu rodzaj nale¿y wybraæ z listy zg³oszenie do ubezpieczeñ.
 5. Nastêpnie nale¿y wybraæ pracownika, dla którego bêdzie sporz±dzane zg³oszenie.
 6. Po wybraniu pracownika, program powinien zapytaæ siê czy wczytaæ. Wybieramy Tak i potrzebne dane pojawi± siê w odpowiednich polach zg³oszenia (dane wczytywane s± z bazy pracowników).
  UWAGA! Nale¿y wprowadziæ pozosta³e dane do zg³oszenia.
 7. Rodzaj sk³adki wybiera siê w polu fundusz pracy (wyró¿nione na rysunku obok). Pozycje do wyboru w polu fundusz pracy zosta³y opisane w tabelce.
  • dla osób zatrudnionych po 1 lipca 2009, którzy ukoñczyli 50 lat i byli zarejestrowani jako bezrobotni - wybraæ Zwolnienie 12 miesiêcy,
  • dla osób powracaj±cych z macierzyñskiego - wybraæ Zwolnienie 36 miesiêcy,
 8. Po wype³nieniu zg³oszenia nale¿y nacisn±æ klawisz zatwierd¼.
pracownik
Dane pracownika - pola p³eæ i data urodzenia


analiza wieku
Sprawdzenie wieku i p³ci pracownika


sk³adka FP
Sk³adka na Fundusz Pracy


Warianty ulg oraz skrócony opis wype³niania pól w zg³oszeniu do ubezpieczeñ w programie

Warunek Fundusz Pracy FG¦P Jak wpisaæ (zg³oszenie do ubezpieczeñ)
Zarobki pracownika poni¿ej p³acy minimalnej (1276 z³ brutto na 2009 r.) Nie nalicza siê Nie nalicza siê Zaznaczyæ przy tworzeniu zg³oszenia do ubezpieczenia Nie naliczaæ
Pracownik, który jest:
 1. powy¿ej 50 roku ¿ycia oraz
 2. przez 30 dni bezpo¶rednio przed zatrudnieniem by³ zarejestrowany w Urzêdzie Pracy jako bezrobotny
Zwolnienie na 12 miesiêcy Zwolnienie na 12 miesiêcy Zaznaczyæ przy tworzeniu zg³oszenia do ubezpieczeñ Zwolnienie 12 miesiêcy
Pracownik, który powraca z:
 1. urlopu wychowawczego,
 2. urlopu macierzyñskiego lub
 3. dodatkowego urlopu macierzyñskiego
Zwolnienie na 36 miesiêcy Zwolnienie na 36 miesiêcy Zaznaczyæ przy tworzeniu zg³oszenia do ubezpieczenia Zwolnienie 36 miesiêcy.
Kobiety powy¿ej 55 roku ¿ycia Nie nalicza siê Nie nalicza siê Robione automatycznie w programie
Mê¿czy¼ni powy¿ej 60 roku ¿ycia Nie nalicza siê Nie nalicza siê Robione automatycznie w programie
Osoby, których mowa w ustawie
(Art. 104 ustêp 1.3)
Nie nalicza siê Nie nalicza siê Zaznaczyæ przy tworzeniu zg³oszenia do ubezpieczeñ Zwolnienie sta³e