< meta name = " seoceros " content = " noindex ">.

 

Google+
Wystawianie faktur w dewizach
Wystawianie faktur w dewizach
   
Opcja g³ówna: ksiêgowo¶æ - faktura Klawisz:


Wystawianie faktury

 1. Wej¶æ do opcji ksiêgowo¶æ - faktura.
 2. Z menu górnego wybraæ operacje - w³±cz dewizy.
 3. Wybraæ nabywcê
 4. Wybraæ sposób p³atno¶ci
 5. Wybraæ daty: dokumentu, sprzeda¿y i p³atno¶ci.
 6. Wybraæ walutê, wpisaæ kurs (gdy ustawimy kursor myszki na polu kurs program poka¿e nam aktualne kursy walut)
 7. Wpisaæ kurs VAT, podstawê i podatek.
 8. Wpisaæ ilo¶ci, jednostkê miary, cenê, uzupe³niæ pole vat (je¶li wybrany towar w katalogu towarów nie ma wpisanych tych informacji)
 9. Zatwierdziæ operacjê klawiszem zatwierd¼.
W³±czanie dewiz i uzupe³nianie faktury

Poprawa faktury

 1. Wej¶æ do opcji ksiêgowo¶æ - faktura.
 2. Wybraæ opcjê poprawa.
 3. Z listy dokumentów wybraæ interesuj±c± nas fakturê, klikn±æ zatwierd¼.
 4. Poprawiæ pola ¼le wype³nione, ponownie klikn±æ zatwierd¼ .